O nas

O nas - KSC Poland

KSC Poland jest niezależną Jednostką Notyfikowaną ATEX NB 2877 i Jednostką Certyfikującą zatwierdzoną w Systemie IECEx (ExCB) z siedzibą w Katowicach, która pozostaje odrębną spółką, nie wchodzącą w skład innej  struktury przedsiębiorstwa. Finansowanie jednostki certyfikującej uzyskuje się z działań związanych z oceną zgodności.

Działalność prowadzona na podstawie akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie Dyrektywy 2014/34/WE (więcej informacji TUTAJ) oparta jest na ocenie zgodności w wymaganiami zharmonizowanych dokumentów normatywnych (aktualny wykaz norm w ramach posiadanego elastycznego zakresu akredytacji stanowi załącznik do "PC-OZ – Programu oceny zgodności produktów" dostępnego TUTAJ).

KSC Poland posiada podpisaną umowę o współpracy z laboratorium badawczym KSC Co., Ltd. . KSC Co., Ltd., posiada akredytację laboratorium zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i jest zatwierdzone w systemie IECEx jako laboratorium badawcze ExTL, które przeprowadza badania urządzeń przeciwwybuchowych stosowanych w atmosferach wybuchowych.

Oferujemy pełen zakres usług certyfikacyjnych w obszarze Ex. Przeprowadzamy ocenę zgodności z wymaganiami norm międzynarodowymi IEC, normami europejskimi EN oraz dyrektywą 2014/34/UE - ATEX. Certyfikacja w obszarze Ex dotyczy urządzeń instalowanych i użytkowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Wynikiem oceny przeprowadzonej przez KSC Poland jest sporządzony raport z badań IECEx (ExTR), raport z oceny systemu jakości (QAR), wydany certyfikatu zgodności IECEx (CoC), wydanie raportu z oceny ATEX oraz certyfikatów ATEX. Ponadto raport z badań IECEx (ExTR) może być również wykorzystany do przeprowadzenia procesu certyfikacji w innym kraju członkowskim, przyśpieszając w ten sposób proces uzyskiwania krajowych zatwierdzeń.

Uzyskanie certyfikatu Ex pozwala na znaczne zwiększenie konkurencyjności wyrobów.

Ponadto wydajemy opinie i przeprowadzamy certyfikację wyrobów zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Norm (ICS) oraz proces certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z klasyfikacją działalności gospodarczej (kody NACE edycja 2).

Najwyższą rzetelność świadczonych usług oraz zachowanie bezstronności i poufności w procesach ocen/certyfikacji gwarantują: wdrożony System Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17021-1 oraz przyjęta polityka jakości.

KSC Poland Sp. z o.o. - Jednostka Notyfikowana ATEX NB 2877 i Jednostka Certyfikująca zatwierdzona w Systemie IECEx (ExCB) przeprowadza certyfikację i ocenę urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej na całym świecie.
Tankowiec i platforma wiertnicza

Zarządzanie jakością

Ustanowiony, udokumentowany, wdrożony i utrzymywany w Jednostce Certyfikującej System Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm: ISO/IEC 17065 oraz ISO/IEC 17021-1, ma na celu zapewnienie realizacji ustanowionych polityk i celów na wszystkich etapach usług związanych z oceną wyrobów i certyfikacją systemów zarządzania oferowanych Klientom.

Obowiązkiem wszystkich pracowników Jednostki Certyfikującej jest bieżące przestrzeganie i stosowanie funkcjonującego Systemu Zarządzania. Kierownictwo Jednostki Certyfikującej jest zaangażowane w prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania oraz jego ciągłe doskonalenie.

Laboratorium

Polityka jakości

Polityka i procedury, zgodnie z którymi działa Jednostka Certyfikująca, gwarantują jednakowy dostęp wszystkich wnioskujących do świadczonych usług, bez stawiania nieuzasadnionych warunków finansowych lub innych, oraz poprzez stosowanie nikogo niedyskryminujących procedur.

Najwyższe Kierownictwo Jednostki Certyfikującej, poprzez swoje zaangażowanie w tworzenie i wdrożenie Systemu Zarządzania, z pełną odpowiedzialnością deklaruje, że przyjęta polityka oraz cele są wdrożone i stosowane na wszystkich poziomach Jednostki Certyfikującej.

Nasze cele strategiczne to:

Prowadzenie działalności zapewniającej najwyższy poziom świadczonych usług
Utrzymanie i rozszerzanie posiadanych kompetencji
Pozyskanie i utrzymanie zaufania Klienta do prowadzonej działalności
Zapewnienie niezależności, bezstronności i poufności wszystkich działań Jednostki Certyfikującej
Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania

Deklarujemy, że prowadzimy politykę zarządzania konfliktami interesów, a także zapewniamy
obiektywność oraz poufność w ramach świadczonych usług.

Platforma wiertnicza

Bezstronność

Jednostka Certyfikująca zapewnia pełną bezstronność i wiarygodność świadczonych usług, odpowiada za bezstronność podejmowanych działań związanych z oceną zgodności i nie pozwala, by naciski komercyjne, finansowe lub inne naruszały jej bezstronność.

Jednostka Certyfikująca:

 • w przypadku występowania powiązań, stanowiących niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności, nie oferuje certyfikacji,
 • nie projektuje, nie jest wytwórcą, instalatorem, dystrybutorem lub utrzymującym certyfikowany produkt,
 • nie certyfikuje działalności innych jednostek certyfikujących w zakresie ich systemu zarządzania jakością,
 • nie prowadzi usług konsultacyjnych w zakresie produktów lub systemów zarządzania jakością, które certyfikuje,
 • nie prowadzi auditów wewnętrznych dla swoich certyfikowanych klientów,
 • nie podzleca auditów jednostkom konsultingowym,
 • nie oferuje certyfikacji w powiązaniu z konsultingiem,
 • nie certyfikuje systemów zarządzania jakością w przypadku, gdy powiązania między jednostką a organizacją konsultującą stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności,
 • nie podzleca decyzji dotyczących certyfikacji, w tym udzielania, odmowie, utrzymywania, rozszerzania, ograniczania, przedłużania, zawieszania lub wznowienia po zawieszeniu lub cofania certyfikacji.

Najwyższe kierownictwo oraz personel odpowiedzialny za realizację zadań związanych z oceną zgodności nie są projektami, producentami, dostawcami, instalatorami, nabywcami, właścicielami, użytkownikami czy konserwatorami produktów, które oceniają ani upoważnionymi przedstawicielami wymienionych stron. Nie angażują się oni bezpośrednio w projektowanie, produkcję lub konstruowanie, wprowadzanie do obrotu, instalację, użytkowanie lub konserwację tych produktów ani nie reprezentują stron zaangażowanych w taką działalność.

Platforma wiertnicza

Poufność

Osoby biorące udział w procesie oceny i/lub certyfikacji zapewniają poufność wszelkich informacji, związanych z procesem. Wszelkie informacje przekazane przez naszych Klientów mają charakter poufny i nie są ujawniane stronie trzeciej bez pisemnej zgody Klienta. Jeśli prawo wymaga ujawnienia stronie trzeciej jakichkolwiek informacji, Klient jest powiadamiany o treści ujawnionej informacji w zakresie dopuszczonym przez odpowiednie dokumenty normatywne lub przepisy prawne.

 • ograniczony dostęp do dokumentacji Klienta od momentu zgłoszenia do certyfikacji aż do etapu archiwizacji,
 • ewidencję dokumentacji powstałej w procesie certyfikacji i nadzoru (umowy, protokoły z kontroli, sprawozdania z badań),
 • archiwizowanie dowodów oceny zgodności oraz wszelkiej dokumentacji Klienta przekazanej podczas procesu certyfikacji.
Liczniki

Odwołania i skargi

Wnioskodawca, posiadacz certyfikatu lub inne strony mają prawo odwołać się w formie pisemnej od decyzji Jednostki Certyfikującej na każdym etapie procedury certyfikacyjnej lub w okresie ważności certyfikatu. Wszystkie odwołania i skargi dostawców, organizacji/Klienta lub posiadaczy certyfikatów są rozpatrywane w Jednostce Certyfikującej zgodnie z zasadą ochrony interesów dostawcy, organizacji/Klienta. W przypadkach spornych, ostatecznie rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Jednostki Certyfikującej.

Szczegółowe informacje dotyczące rozpatrywania odwołań i skarg dostępne są bezpośrednio w sekretariacie Jednostki Certyfikującej lub telefonicznie.