Certyfikacja ATEX

KSC może wydawać certyfikaty w oparciu o wymagania dyrektywy ATEX

Jak KSC może pomóc producentom umieścić ich wyroby na rynku Europejskim?

Producenci wyrobów przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych (Ex) w Europie muszą zapewnić, że ich wyroby nie spowodują eksplozji podczas eksploatacji. Biorąc pod uwagę swoje doświadczenie i wiedzę, KSC może pomóc producentom w uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu ATEX niezbędnego do uzyskania takiego zapewnienia. KSC może pomóc producentom w szybkim wprowadzeniu ich wyrobów na rynek europejski.

Co to jest ATEX?

Akronim „ATEX” powstał z francuskich słów „ATmosphères EXplosibles”, odnoszących się do atmosfer potencjalnie wybuchowych („Ex”).

Celem dyrektywy ATEX jest zapewnienie jednej, zharmonizowanej procedury zgodności zatwierdzonej przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, eliminując w ten sposób potrzebę stosowania różnych norm krajowych. W ten sposób dyrektywa ATEX ułatwia swobodny przepływ wyrobów Ex w Unii Europejskiej.

Czym jest Dyrektywa 2014/34/UE?

Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX określa szczegółowe wymagania dotyczące zgodności związane z wyrobami Ex przeznaczonymi do stosowania atmosferach potencjalnie wybuchowych w Europie. Producenci, którzy chcą sprzedawać swoje wyroby Ex w Europie, muszą przestrzegać wymagań tej dyrektywy, aby zapewnić, że ich wyroby nie spowodują wybuchu. 

Co obejmuje certyfikacja ATEX?

Istnieje kilka certyfikatów ATEX, z których każdy dotyczy określonej kategorii i typów wyrobów Ex. Wymagania dotyczące zgodności dla certyfikacji ATEX są podzielone na następujące moduły:

Schemat

Ocena produktów ATEX

Moduł Grupa I Grupa II Grupa I Grupa II
Kat. M1 Strefa 0
Kat. 1G
Strefa 20
Kat. 1D
Kat. M2 Strefa 1
Kat. 2G
Strefa 21
Kat. 2D
Strefa 2
Kat. 3G
Strefa 22
Kat. 3D
Elektryczne / Nieelektryczne Elektryczne Nieelektryczne Elektryczne Nieelektryczne Elektryczne Nieelektryczne Elektryczne / Nieelektryczne
Moduł B
 Certyfikat badania typu UE
+ + + + - + - + - - -
Moduł G
Certifikat Zgodności (produkt jednostkowy)
+ + + + + + + + + + +
Moduł F
Certyfikat zgodności (potwierdzenie zgodności numerów seryjnych produktu z certyfikatem Badania typu UE)
+ + + - - - - - - - -
Moduł C1
Rejestracja i pisemna informacja
(potwierdzenie zgodności numerów seryjnych produktów z certyfikatem badania typu UE)
- - - + - + - + - - -
Moduł A
Potwierdzenie zdeponowania dokumentacji technicznej
(zdeponowanie zabezpieczonej dokumentacji technicznej)
- - - - + - + - + - -
Certyfikacja dobrowolna ATEX
Certyfikat badania typu
- - - - + - + - + + +

Ocena systemów jakości ATEX

Moduł Grupa I Grupa II Grupa I Grupa II
Kat. M1 Strefa 0
Kat. 1G
Strefa 20
Kat. 1D
Kat. M2 Strefa 1
Kat. 2G
Strefa 21
Kat. 2D
Strefa 2
Kat. 3G
Strefa 22
Kat. 3D
Elektryczne / Nieelektryczne Elektryczne Nieelektryczne Elektryczne Nieelektryczne Elektryczne Nieelektryczne Elektryczne / Nieelektryczne
Moduł D
Powiadomienie o zapewnieniu jakości (zapewenie jakości procesu produkcji)
+ + + - - - - - - - -
Moduł E
Powiadomienie o zapewnieniu jakości (zapewenie jakości produktu)
- - - + - + - + - - -

Moduł B - Badanie typu UE: W ramach tej procedury oceny zgodności jednostka notyfikowana przeprowadza niezbędną ocenę i badania w celu ustalenia, czy „typ” spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 2014/34/UE i wydaje certyfikat badania typu UE.
Po badaniu typu UE zawsze następują inne moduły, za pomocą których wykazuje się zgodność produktów z zatwierdzonym typem UE.

Moduł G - Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową: Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową: W tej procedurze oceny zgodności zasadą jest, że wszystkie wyroby są w pełni oceniane i badane przez jednostkę notyfikowaną. W rzeczywistości jednostka notyfikowana ocenia wyrób, przeprowadzając badania określone w normach zharmonizowanych, jeśli takie istnieją, lub w innych normach europejskich, międzynarodowych lub krajowych, lub przeprowadza równoważne badania w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy 2014/34/UE i sporządza certyfikat zgodności dla badanego egzemplarza wyrobu.

Moduł F - Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu: W ramach tej procedury oceny zgodności, jednostka notyfikowana przeprowadza ocenę i badania każdego wyrobu w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami dyrektywy 2014/34/UE i sporządza certyfikat zgodności dla badanych egzemplarzy wyrobu.
Producent musi zapewnić zgodność wytwarzanych wyrobów z zatwierdzonym typem UE (w module B) i wymaganiami prawnymi.

Moduł C1 - Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badania produktów pod nadzorem: W ramach tej procedury oceny zgodności, badania są przeprowadzane przez producenta na każdym wyprodukowanym wyrobie w celu sprawdzenia aspektów ochrony przeciwwybuchowej. Badania są przeprowadzone na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej.
Producent musi zapewnić zgodność wytwarzanych wyrobów z zatwierdzonym typem UE (w module B) i wymaganiami prawnymi.

Moduł A - Wewnętrzna kontrola produkcji: W tej procedurze oceny zgodności ocena wyrobu i systemu jakości jest przeprowadzana przez producenta. W przypadku urządzeń grupy I i II, kategorii M2 i 2 (z wyłączeniem silników spalinowych i urządzeń elektrycznych), wymagane jest przekazanie/zdeponowanie dokumentacji technicznej jednostce notyfikowanej oraz przechowywanie takiej dokumentacji przez jednostkę notyfikowaną.

Moduł D - Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji: Ta procedura oceny zgodności jednostka notyfikowana zatwierdza system jakości producenta w zakresie produkcji, końcowej kontroli i badań wyrobów i podlega ciągłemu nadzorowi
Producent musi wdrożyć i zarządzać zatwierdzonym systemem jakości dla swoich działań związanych z produkcją, kontrolą wyrobu końcowego i badań swoich wyrobów, w celu zapewnienia zgodności wytwarzanych wyrobów z zatwierdzonym typem UE (w module B) i wymogami prawnymi.

Moduł E - Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu: W ramach tej procedury oceny zgodności jednostka notyfikowana zatwierdza system jakości dla końcowej kontroli i badań końcowych finalnych i podlega ciągłemu nadzorowi. Badania przeprowadzane przed lub w trakcie produkcji, a także techniki wytwarzania, nie są częścią systemu jakości w ramach modułu E (jak to ma miejsce w przypadku modułów D), ponieważ moduł E dotyczy jakości produktu końcowego, a nie jakości całego procesu produkcyjnego.
Producent musi wdrożyć i zarządzać zatwierdzonym systemem jakości dla swoich działań związanych z kontrolą i badaniami wyrobu końcowego, w celu zapewnienia zgodności wytwarzanych wyrobów z zatwierdzonym typem UE (w module B) i wymogami prawnymi.

Certyfikacja dobrowolna ATEX: Ta ocena zgodności jest przeprowadzana dla wyrobów kategorii 3 lub wyrobów nieelektrycznych kategorii 2. Jednostka certyfikująca przeprowadza niezbędną ocenę w celu ustalenia, czy „typ” spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 2014/34/UE i wydaje certyfikat badania typu. Wydany certyfikat dotyczy tylko konstrukcji określonego typu wyrobu, a nie wyrobów wyprodukowanych później.

Potrzebujesz certyfikacji ATEX?

KSC posiada bogate doświadczenie w zakresie dyrektywy 2014/34/UE oraz norm serii EN 60079 i ISO EN 80079. KSC posiada status „Jednostki Notyfikowanej” do dyrektywy ATEX. Oznacza to, że KSC może przeprowadzić niezbędne oceny zgodności strony trzeciej, aby określić, czy wyroby są zgodne z wymaganiami dyrektywy ATEX, normami EN dla atmosfer wybuchowych, które obejmują zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa (EHSR) wynikające z dyrektywy. KSC przeprowadza również oceny  systemów jakości wymagane dla danego typu certyfikacji.

Jesteśmy tu by Ci pomóc!

Jeśli chcesz przeprowadzić z nami ocenę ATEX, wyślij zapytanie ofertowe. Poinformujemy Cię o kosztach, niezbędnych do przeprowadzenia badaniach oraz próbkach do badań, niezbędnych do spełnienia wymagań dyrektywy ATEX.

Opis praw i obowiązków wnioskujących i klientów, w tym wymagania, restrykcje lub ograniczenia w wykorzystywaniu nazwy jednostki i znaku certyfikacji oraz o sposobach powoływania się na przyznany certyfikat są zawarte w podpisanych umowach między stronami.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące procesu, skontaktuj się z nami.