Certyfikacja wyrobów

Oferujemy szeroki zakres usług certyfikacyjnych. Oceniamy zgodność urządzeń z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej 2014/34/UE
– ATEX oraz prowadzimy certyfikacje dobrowolne.

Wybierz Rodzaj certyfikacji

Schemat certyfikacji IECEx

Większość krajowych ram regulacyjnych wymaga, aby ocena zgodności była przeprowadzana przez niezależne, zewnętrzne organy kontrolne. System Certyfikacji IECEx oferuje globalne ramy dla urządzeń w tej dziedzinie.

System IECEx zapewnia, że produkty przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem są zgodne z globalnym zakresem norm IEC.

W przypadku pozytywnego wyniku wszystkich etapów oceny zgodności z wymaganiami przepisów IECEx 02, może być wydany Certyfikat Zgodności IECEx (IECEx CoC).

Certyfikat zgodności (IECEx CoC) wydawany przez Jednostkę Certyfikującą uznaną przez IECEx za ExCB (Ex Certification Body). Na jego podstawie wystawiany jest Certyfikat Zgodności (CoC):

  • Ocena i wyniki badań próbek potwierdzających zgodność z normami IEC, które mają zastosowanie do tego urządzenia. Ocenę i badania przeprowadza laboratorium uznane przez IECEx za ExTL (Laboratorium Badań Ex).
  • Wyniki oceny i audytu systemu zapewnienia jakości producentów przeprowadzonego przez ExCB. Audyt potwierdza, że producent wytwarza wyrób w ramach systemu zapewnienia jakości i że wymagania systemu certyfikacji IECEx, pod nadzorem ExCB, są spełnione.
  • Nadzór nad systemem zapewnienia jakości producentów prowadzony przez ExCB.

Jeśli chcesz dokonać z nami oceny IECEx, wyślij zapytanie ofertowe. Poinformujemy Cię o kosztach, próbkach testowych i wszystkich niezbędnych krokach mających na celu spełnienie wymagań schematu certyfikacji IECEx.

Wszystkie prawa i obowiązki klienta, włączając w to wymagania, ograniczenia lub ograniczenia dotyczące używania nazwy jednostki certyfikującej oraz sposobów odwoływania się do przyznanej certyfikacji są umieszczone w podpisanej umowie pomiędzy stronami.

image.png

 Certyfikacja 2014/34/UE - ATEX

 Dla urządzeń i systemów ochronnych, przeznaczonych do użytku w atmosferach zagrożonych wybuchem, producent zobowiązany jest przeprowadzić proces oceny zgodności urządzeń.

Ocena zgodności dotyczy następujących grup urządzeń w oparciu o poniższe moduły:

2014/34/UE Urządzenia grupy I i II, kategorii M1 i 1 oraz systemy ochronne Aneks IIIModuł B lub
Aneks VModuł F lub
Aneks IXModuł G
Urządzenia elektryczne oraz silniki spalinowe wewnętrznego spalania grupy I i II, kategorii M2 i 2 Aneks IIIModuł B lub
Aneks VIModuł C1 lub
Aneks IX Moduł G
Urządzenia niebędące silnikami spalinowymi wewnętrznego spalania lub urządzeniami elektrycznymi grupy I i II, kategorii M2 i 2 Artykuł 13.1(b) (ii) – Moduł A oraz przekazywanie dokumentacji technicznej
lub Aneks IXModuł G

Moduł A - Wewnętrzna kontrola produkcji

Moduł B - Badanie Typu UE

Moduł C1 - Zgodność z Typem w oparciu o wewn. kontrolę produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem

Moduł F - Zgodność z Typem w oparciu o weryfikację produktu

Moduł G - Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową

Procesy oceny zgodności według wszystkich w/w modułów przeprowadzane są przez zespół wysokiej klasy specjalistów z całego świata.

Domniemanie zgodności z zasadniczymi wymogami dyrektyw 2014/34/UE poprzez przeprowadzanie oceny zgodnie z normami zharmonizowanymi lub ich częściami, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, potwierdza się poprzez wydanie odpowiedniego certyfikatu.

Wszystkie niezbędne informacje na temat procesów oceny zgodności można znaleźć w Programie oceny zgodności produktów - PC-OZ.

Jeśli chcesz przeprowadzić z nami ocenę, prześlij zapytanie ofertowe. Poinformujemy Cię o kosztach oraz próbkach do badań, które zostaną wykorzystane do certyfikacji ATEX.

Wszystkie prawa i obowiązki klienta, włączając w to wymagania, ograniczenia lub ograniczenia dotyczące używania nazwy jednostki certyfikującej oraz sposobów odwoływania się do przyznanej certyfikacji są umieszczone w podpisanej umowie pomiędzy stronami.

Dobrowolna certyfikacja

Dobrowolna ocena zgodności uwzględnia m.in. ocenę maszyn i urządzeń pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw w zakresie niezastrzeżonym dla jednostek notyfikowanych.

Certyfikujemy produkty niepodlegające obowiązkowej certyfikacji zgodnie z prawem, w oparciu o normy zharmonizowane, specyfikacje techniczne lub inne akty prawne określone przez Klienta.

Dobrowolna certyfikacja pozwala zwiększyć wiarygodność i prestiż prowadzonej działalności, podnieść wartość i atrakcyjność oferowanych produktów oraz wzmocnić zaufanie konsumentów w zakresie deklarowanych właściwości.

KCs.jpg

KCs – Certyfikacja Koreańska

Certyfikacja KCs jest obowiązkowa dla wielu produktów w Korei. Dzięki wydanemu certyfikatowi producent może umieszczać na produkcie znak KCs, który świadczy o wysokich standardach jakości i bezpieczeństwa produktów.

Posiadamy bardzo specjalistyczną wiedzę w zakresie certyfikacji KCs. Mamy również wykwalifikowanych ekspertów, którzy byli odpowiedzialni za liczne certyfikaty KCs wydane przez KOSHA (Koreańska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia). KOSHA jest południowokoreańską agencją rządową i główną jednostką certyfikującą KCs. Możemy zatem pomóc w uzyskaniu certyfikatu KCs który umożliwi producentom i importerom sprzedaż produktów na rynku koreańskim.

Z naszym wsparciem proces certyfikacji przebiega z łatwością oraz bezproblemowo.

CCC.jpg

CCC – Chińska certyfikacja obowiązkowa

Znak China Compulsory Certificate, powszechnie znany jako CCC Mark, jest obowiązkowym znakiem bezpieczeństwa dla wielu produktów importowych, sprzedawanych lub używanych na rynku chińskim.

Produkty wymagające certyfikacji mogą być importowane, sprzedawane i / lub wykorzystywane w działalności gospodarczej w Chinach tylko po uzyskaniu chińskiej certyfikacji obowiązkowej CCC.

Producenci wyrobów, dla których certyfikat CCC jest obowiązkowy, są zobligowani do ubiegania się o certyfikację CCC we właściwej jednostce certyfikującej.

Możemy pomóc w uzyskaniu China Compulsory Certificate (CCC), który umożliwi producentom i importerom sprzedać produktów na rynku chińskim. Jesteśmy zarejestrowani jako inspektorzy jakości CCC, dlatego bezpośrednio przeprowadzamy audity jakości dla urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.

Z naszym wsparciem proces certyfikacji przebiega z łatwością oraz bezproblemowo.